• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English

Lịch khai giảng cũ

5

Th5

35209

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 8/2014

  104B HERMANN       56 LÊ HỒNG PHONG     Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được một ...

#

5

Th5

35216

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 7/2014

  104B HERMANN       56 LÊ HỒNG PHONG       Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập ...

#

5

Th5

35214

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 5/2014

  104B Hermann        56 Lê Hồng Phong   Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được ...

#

5

Th5

35246

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 6/2014

  104B HERMANN     56 LÊ HỒNG PHONG   Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được một ...

#

5

Th5

35227

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 4/2014

    104B HERMANN         56 LÊ HỒNG PHONG       Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng ...

#

5

Th5

35214

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 2/2014

  104B HERMANN     56 LÊ HỒNG PHONG     Vì dung lượng có hạn nên Ban quản trị mạng chỉ cập nhật được ...

#

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!