• 0238. 352 33 77 (campus 1) - 0238. 357 55 88 (campus 2) - 0238.363 77 99 (campus 3)
  • |
  • 104 Hermann | 56 Lê Hồng Phong | 03 Trường Chinh, Vinh, Nghệ An
  • |
  • Tiếng Việt
  • English
banner

Lịch Khai Giảng 2018

STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 PES6C9 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 18/11/2018 CHỦ NHẬT 15:30 - 17:00 12-15
2 LAS5A1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 16/11/2018 2+6 19:45-21:30 12-15
3 HEP4B3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 15/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
4 IPP2A1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 4 19:45-21:30 12-15
5 ST1AC5 TIẾNG ANH MẦM NON 11/11/2018 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
6 EC2AC97 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 7 + chủ nhật 17:45 - 19:20 12-15
7 ET1BC10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 01/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
8 ET2BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 01/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
9 EC1BC33 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/10/2018 4 + CHỦ NHẬT 17:45 - 19:20 12-15
10 EC2AC96 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/10/2018 7 8:00 - 10:20 12-15
11 EC4BC12 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
12 EC4BC12 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/10/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
13 EC3AC95 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/10/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
14 EC2AC96 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/10/2018 7 8:00 - 10:20 12-15
15 EC2BC27 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/10/2018 4 + 7 15:30 - 17:00 12-15
16 MG1BC27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/10/2018 7 8:00 - 10:20 12-15
17 EC1BC27 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
18 GEP2A78 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 23/10/2018 4 + 6 19:45-21:30 12-15
19 MG1BC27 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/10/2018 7 8:00 - 10:20 12-15
20 EC1AC104 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
21 GEP3B63 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
22 IPP2B6 LUYỆN THI IELTS 12/10/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
23 IPP3B2 LUYỆN THI IELTS 10/12/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
24 EC3AC93 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
25 IPP2 LUYỆN THI IELTS 06/07/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
26 EC2BC25 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/02/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
27 ET2AC12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 26/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
28 ET1C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
29 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/06/2018 4+7 17:45-19:20 12-15
30 MG2AC17A TIẾNG ANH THIẾU NHI 21/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
31 EC4BC11 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 4 + chủ nhật 17:45-19:20 12-15
32 EC3BC22 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 6 + chủ nhật 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
33 MG1C30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
34 TN2AC67 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
35 TN1A72 TIẾNG ANH MẦM NON 06/09/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
36 EC4A TIẾNG ANH TRẺ EM 08/06/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
37 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/09/2018 4+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
38 ET2C11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/05/2018 2+4+6 8:00-10:20 12-15
39 TN1A71 TIẾNG ANH MẦM NON 06/09/2018 7 8:00-10:20 12-15
40 ET3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/09/2018 7 14:30-16:50 12-15
41 ET5BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2018 4+7 17:45-19:20 + 5:30-7:00 12-15
42 ET3C13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 09/06/2018 7 14:30-16:50 12-15
43 PES4C13 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/11/2018 5+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
44 MG1BC23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 14:45 - 17:05 12 - 15
45 TN2BC1 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
46 MG1BC22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/12/2018 7 15:15 - 5:05 12 - 15
47 PES9C3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/09/2018 4 17:45 - 19:30 12 - 15
48 PES7C6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 09/05/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
49 EC1C101 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
50 TN1BC68 TIẾNG ANH MẦM NON 06/05/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
51 MG1BC21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
52 SE8C5 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/11/2018 6 19:30 - 21:00 12 - 15
53 EC2C94 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
54 MG1C28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/06/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
55 GEP2B72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
56 GEP1B50 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
57 GEP3A61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/02/2018 2 + 4 19:45 - 21:30 12 - 15
58 EC2BC24 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
59 EC1C100 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
60 HEP3B1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 29/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
61 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
62 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
63 MG1BC30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
64 PES5C11 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/03/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
65 TN1C70 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 17:30 - 19:30 12 - 15
66 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
67 TN2C66 TIẾNG ANH MẦM NON 10/03/2018 7 17:30 - 19:30 12 - 15
68 EC2C93 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
69 GEP2A76 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
70 ET5C6 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
71 GEP1A53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
72 ET1BC9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
73 EC1C99 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
74 EC3C90 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
75 MG1C27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
76 ET4C10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
77 PES6C7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
78 PES4C12 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/02/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
79 ET1BC8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
80 EC2C92 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
81 EC3C89 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
82 ET2BC3 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 27/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
83 EC5C52 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
84 PES7C5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 22/01/2018 2 + 4 17:30 - 19:00 12 - 15
85 EC3C88 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/01/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:50 12 - 15
86 MG1BC19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 16/01/2018 3 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
87 GEP3B61 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
88 TN1BC67 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
89 EC2C91 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
90 ET5B5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 4 + 7 17:30 - 19:00 12 - 15
91 EC3C87 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:15 - 16:45 12 - 15
92 EC4BC10 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
93 TN2C65 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
94 EC4C73 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 Thứ 4+ Chủ nhật 17h45-19h20 12
95 MG1C26 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 Thứ 5+ chủ nhật 17h45-19h20 và 16-17h30 18
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 GEP3CT106 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/11/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
2 ST1BF5 TIẾNG ANH MẦM NON 17/11/2018 7 + chủ nhật 15:00 - 16:30 12-15
3 EC4BF16 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
4 GEP2CT114 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 13/11/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
5 EC3AF55 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/11/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12-15
6 GEP4CT46 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/11/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
7 GEP4D1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/11/2018 2+4 19:45-21:30 12-15
8 MG2BF16 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2018 7 + chủ nhật 8:00 - 9:30 12-15
9 ET1BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/11/2018 7 + chủ nhật 17:45 - 19:20 12-15
10 EC1BF43 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/11/2018 6+CN 17:45 - 19:20 12-15
11 EC4BF15 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
12 EC4AF47 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
13 EC1BF42 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/11/2018 7+CN 17:00 - 18:30 12-15
14 CPP4D11 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
15 EC3AF53 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/11/2018 5 17:30 - 19:30 12-15
16 GEP2CT113 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/10/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
17 MG2BF15 TIẾNG ANH THIẾU NHI 30/10/2018 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
18 GEP3E49 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 30/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
19 MG2AF17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 27/10/2018 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
20 GEP2D72 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/10/2018 4 + 6 19:45-21:30 12-15
21 MG2AF17 TIẾNG ANH THIẾU NHI 27/10/2018 7+CN 16:00 - 17:30 12-15
22 GEP4CT45 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/10/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
23 ET3AE26 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
24 GEP1E43 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
25 TPP2D1 LUYỆN THI TOEFL 17/10/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
26 HEP1D1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 17/10/2018 4 17:45 - 19:20 12-15
27 GEP2CT111 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/10/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
28 GEP1E43 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
29 MG1BF28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/10/2018 7 + chủ nhật 15:30 - 17:00 12-15
30 GEP3CT105 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/09/2018 2=>6 8:00 - 10:30 12-15
31 MG1BF28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/07/2018 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
32 LAS4D1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 10/05/2018 2+6 19:45-21:30 12-15
33 CPP5D9 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
34 CPP6D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 5 17:30 - 19:20 12-15
35 EC5AF28 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/07/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
36 EC4AF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/07/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
37 GEP1CT99 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 02/07/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
38 LAS3CT3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
39 ET1AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/06/2018 7+CN 17:45-19:20 12-15
40 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 28/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
41 LAS3CT3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
42 GEP3CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 27/06/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
43 ET1AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
44 EC2BF32 TIẾNG ANH TRẺ EM 26/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
45 EC1AF70 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/06/2018 6 + chủ nhật 17:30- 19:05 12-15
46 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 21/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
47 EC2AF65 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/06/2018 5+7 17:45-19:20 + 8:00-10:20 12-15
48 EC4AF46 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/06/2018 7+ chủ nhật 4:00-5:30 12-15
49 EC4AF45 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/06/2018 4+6 2:00-4:00 12-15
50 ET2BE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/06/2018 4+6 17:45-19:20 12-15
51 MG1AF33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
52 ET4AE16 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
53 ET3BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
54 MG1F31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
55 ST1AF3 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 9:15-10:50 12-15
56 TN1AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 3+7 17:45-19:20 12-15
57 TN1BF55 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
58 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
59 GEP1D40 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6+ chủ nhật 19:45-21:30 12-15
60 MG2F14 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/05/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
61 GEP3CT98 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 24/05/2018 2=>6 8:00-10:30 12-15
62 TPP1E11 LUYỆN THI TOEFL 28/05/2018 2+4+6 19:45-21:30 12-15
63 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 24/05/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
64 ET3BE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 10/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
65 MG1F31 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
66 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
67 ET5BE9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 02/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
68 GEP3D54 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
69 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 14/11/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
70 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/11/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
71 GEP2CT104 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
72 TN2F56 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
73 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
74 TN2BF1 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
75 SE4D5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/11/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
76 EC3F50 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
77 GEP3CT97 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/11/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
78 ET5BE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/11/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
79 EC1BF42 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/06/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
80 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
81 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 15:00 - 16:30 12 - 15
82 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/11/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
83 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
84 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
85 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
86 MG1BF25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
87 MG2BF13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 15:30 - 17:00 + 16:00 - 17:30 12 - 15
88 PES8F8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/11/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
89 PES8F7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/11/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
90 EC2BF31 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:00 12 - 15
91 EC2F65 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
92 MG1BF24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/10/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
93 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/06/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
94 GEP2CT102 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 04/04/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
95 EC2F64 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/07/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
96 EC1BF41 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/04/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 + 8:00 - 10:20 12 - 15
97 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 03/04/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
98 EC4BF14 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/04/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
99 LC4F15 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
100 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
101 EC3BF26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 14:00 - 16:00 12 - 15
102 EC3BF25 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
103 AT1AE20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 15:00 - 16:30 12 - 15
104 EC2F63 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
105 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
106 GEP3CT96 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 21/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
107 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
108 ET4AE15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 Chủ nhật 14:00 - 16:00 12 - 15
109 GEP3D53 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/03/2018 2 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
110 ET2AE23 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
111 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
112 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
113 GEP2CT101 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 07/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
114 EC2F62 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
115 GEP1CT93 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 05/03/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
116 MG2F13 TIẾNG ANH THIẾU NHI 04/03/2018 6 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
117 EC2BF30 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
118 MG1BF23 TIẾNG ANH THIẾU NHI 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
119 ET1BE19 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/02/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
120 EC3F49 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/02/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
121 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
122 LC1F27 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 29/01/2018 2 + 4 +6 8:00 - 10:30 12 - 15
123 TN2F55 TIẾNG ANH MẦM NON 28/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
124 SE4D4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
125 EC2F61 TIẾNG ANH TRẺ EM 23/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
126 EC4F44 TIẾNG ANH TRẺ EM 20/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
127 ET2AE22 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
128 GEP4E14 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 18/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
129 GEP3CT95 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 16/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
130 GEP2CT100 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 15/01/2018 2 -> 6 8:00 - 10:30 12 - 15
131 ET3AE21 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
132 MG1AF31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/01/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
133 GEP2D69 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
134 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15
135 TN2AF54 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 9:20 - 10:50 12 - 15
136 TN2AF53 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 7:45 - 9:15 12 - 15
137 ET5AE8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 06/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
138 PES7F10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 05/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
139 PES8F6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 03/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
140 MG1F30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 02/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 PES5K6 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 20/11/2018 3 + CN 17:45 - 19:20 12-15
2 EC1BK36 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/11/2018 7+CN 8:00 - 10:20 12-15
3 MG2BK3 TIẾNG ANH THIẾU NHI 18/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
4 MG2AK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
5 ET2BK12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 19/11/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
6 EC3AK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/11/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12-15
7 EC1BK35 TIẾNG ANH TRẺ EM 15/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
8 ST1BK7 TIẾNG ANH MẦM NON 17/11/2018 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
9 EC3AK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
10 PES3K7 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 16/11/2018 6+CN 17:45 - 19:20 12-15
11 MG2AK27 TIẾNG ANH THIẾU NHI 13/11/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
12 MG2AK26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2018 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
13 EC4BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 11/11/2018 4 + CHỦ NHẬT 17:45 - 19:20 12-15
14 MG2AK24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/11/2018 CHỦ NHẬT 8:00 - 10:20 12-15
15 ST1AK13 TIẾNG ANH MẦM NON 07/11/2018 4 + CHỦ NHẬT 17:45 - 19:20 12-15
16 PES7K2 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/11/2018 5 + CN 17:45 - 19:20 12-15
17 SE1AK10 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 31/10/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
18 EC3BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2018 2+4 17:45 - 19:20 12-15
19 PES6K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/10/2018 3+5 17:45 - 19:20 12-15
20 EC4AK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
21 HEP1H1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 24/10/2018 4 17:45 - 19:20 12-15
22 EC3BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 29/10/2018 2+4 17:45 - 19:20 12-15
23 SE1AK10 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 26/10/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12-15
24 PES6K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 25/10/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12-15
25 EC4AK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/10/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12-15
26 ET1BK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
27 ET2BK11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2018 2+4 17:45 - 19:20 12-15
28 ET2BK10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/10/2018 CHỦ NHẬT 15:00 - 17:20 12-15
29 EC3BK20 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
30 EC1BK34 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 12-15
31 EC3AK27 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/10/2018 2+4 17:45 - 19:20 12-15
32 ET1BK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2018 2+6 17:45 - 19:20 12-15
33 ET2BK11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 22/10/2018 2+4 17:45 - 19:20 12-15
34 ET2BK10 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/10/2018 CHỦ NHẬT 15:00 - 17:20 12-15
35 EC1BK34 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/10/2018 5 + 7 17:45 - 19:20 12-15
36 EC3AK27 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/10/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12-15
37 EC1BK33 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/10/2018 7+CN 7:30 - 9:00 12-15
38 ET2AK20 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 12/10/2018 6+CN 8:00 - 10:20 12-15
39 ET2BK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
40 ET1BK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 11/10/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
41 MG2AK24 TIẾNG ANH MẦM NON 07/10/2018 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
42 ST1BK6 TIẾNG ANH MẦM NON 10/07/2018 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
43 EC1BK32 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
44 EC2BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 10/06/2018 7+CN 15:30 - 17:00 12-15
45 GEP4H2 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 10/04/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
46 EC1AK42 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
47 TN1AK31 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 01/07/2018 chủ nhật 17:30-19:30 12-15
48 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 01/07/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
49 EC1AK43 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 9:00-10:30 12-15
50 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
51 EC3BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
52 EC1AK42 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
53 MG1BK31 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/07/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
54 MG1BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/01/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
55 TN1AK31 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 chủ nhật 17:30- 19:30 12-15
56 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
57 EC3BK17 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/06/2018 7+ chủ nhật 17:45-19:20 12-15
58 ST1AK8 TIẾNG ANH MẦM NON 23/06/2018 2+7 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
59 LAC1H3 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/11/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
60 EC2BK22 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7+ chủ nhật 16:00-17:30 12-15
61 MG2K22 TIẾNG ANH THIẾU NHI 19/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
62 EC4K16 TIẾNG ANH TRẺ EM 17/06/2018 4+chủ nhật 17:45-19:20 12-15
63 MG2K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/06/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
64 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 24/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
65 GIP5K2 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 13/06/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
66 ET1K13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/04/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
67 GEP3H8 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 12/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
68 ST1AK7 TIẾNG ANH MẦM NON 10/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
69 HP1K11 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
70 EC5K2 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
71 TN1AK30 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 7:30-9:05 12-15
72 TN1AK31 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 9:15-10:50 12-15
73 MG1AK39 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
74 TN1AK29 TIẾNG ANH MẦM NON 08/06/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
75 ET2AK15 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 08/06/2018 2+4+6 8:00-10:30 12-15
76 HEP2G3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 08/06/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
77 ET1AK12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
78 ET2AK17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
79 EC3AK24 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
80 EC1AK44 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/06/2018 5+7 17:45-19:20 12-15
81 ST1AK6 TIẾNG ANH MẦM NON 07/06/2018 3+5 14:30-16:50 12-15
82 MG1K36 TIẾNG ANH THIẾU NHI 29/05/2018 3+5 17:45-19:20 12-15
83 EC3BK16 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/05/2018 7 + chủ nhật 16:00-17:30 12-15
84 GEP3G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 29/05/2018 3+4 17:45-19:20 + 15:00-16:30 12-15
85 MG1BK30 TIẾNG ANH THIẾU NHI 17/06/2018 chủ nhật 8:00-10:20 12-15
86 ET1K13 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/07/2018 2+6 17:45-19:20 12-15
87 GEP3H8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 12/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
88 EC3K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 06/06/2018 2+4 17:45-19:20 12-15
89 TN2K31 TIẾNG ANH MẦM NON 09/06/2018 7 8:00-10:20 12-15
90 EC5K2 TIẾNG ANH THIẾU NHI 09/06/2018 7+ chủ nhật 8:00-10:20 12-15
91 MG1K35 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
92 TN3K1 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 9:30 12 - 15
93 MG2K21 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
94 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
95 EC1K40 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
96 TN2BK6 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
97 TN2BK5 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
98 IELTS4H1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
99 GEP4G1 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
100 GEP3G9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2018 3 + 4 16:00 - 17:30 + 17:30 - 19:00 12 - 15
101 ET2K14 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/11/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
102 ET3BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/10/2018 2 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
103 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
104 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/12/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
105 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 05/08/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
106 HP1K12 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
107 HP1K11 TIẾNG ANH MẦM NON 05/08/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
108 MG2K20 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
109 MG1BK28 TIẾNG ANH THIẾU NHI 05/05/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
110 LC3G4 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/02/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
111 EC4K14 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
112 GEP3G8 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 14/11/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
113 SE1K8 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 14/11/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
114 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 14/11/2018 3 + 5 19:45 - 21:15 12 - 15
115 EC2BK21 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
116 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
117 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
118 MG1K34 TIẾNG ANH THIẾU NHI 14/11/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
119 EC4K13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/11/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
120 LC5H1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 04/08/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:00 12 - 15
121 TN2K30 TIẾNG ANH MẦM NON 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
122 EC2K32 TIẾNG ANH TRẺ EM 14/11/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
123 PES6K3 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/12/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
124 EC1BK30 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/08/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
125 NK5K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 04/05/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
126 EC5K2 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/04/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
127 EC1BK29 TIẾNG ANH TRẺ EM 02/04/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
128 EC1K39 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
129 MG1K33 TIẾNG ANH THIẾU NHI 31/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
130 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 28/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
131 EC4BK4 TIẾNG ANH TRẺ EM 25/03/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
132 TN2BK2 TIẾNG ANH MẦM NON 25/03/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
133 ET2K12 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 25/03/2018 Chủ nhật 15:00 - 17:20 12 - 15
134 EC1K38 TIẾNG ANH TRẺ EM 24/03/2018 7 + Chủ nhật 7:30 - 9:05 12 - 15
135 EC5BK1 TIẾNG ANH TRẺ EM 22/03/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
136 EC4K11 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
137 EC2K31 TIẾNG ANH TRẺ EM 21/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 12 - 15
138 MG1BK26 TIẾNG ANH THIẾU NHI 20/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
139 EC2K30 TIẾNG ANH TRẺ EM 18/03/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
140 EC3K20 TIẾNG ANH TRẺ EM 13/03/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
141 EC4BK9 TIẾNG ANH TRẺ EM 09/03/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
142 TN1BK32 TIẾNG ANH MẦM NON 14/03/2018 4 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
143 EC3BK14 TIẾNG ANH TRẺ EM 07/03/2018 4 + CN 17:45 - 19:20 12 - 15
144 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 06/03/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
145 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 05/03/2018 2 + 4 19:45 - 21:15 12 - 15
146 EC2K29 TIẾNG ANH TRẺ EM 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
147 EC3K19 TIẾNG ANH TRẺ EM 01/03/2018 5 17:30 - 19:30 12 - 15
148 TN2K29 TIẾNG ANH MẦM NON 06/03/2018 3 17:30 - 19:30 12 - 15
149 TN2K28 TIẾNG ANH MẦM NON 03/03/2018 7 8:00 - 10:20 12 - 15
150 HS5H3 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 27/02/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
151 ET1BK5 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 23/02/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
152 MG1K32 TIẾNG ANH THIẾU NHI 11/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
153 EC3K18 TIẾNG ANH TRẺ EM 08/02/2018 5 17:30- 19:30 12 - 15
154 ET3K17 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 14:30 - 16:30 12 - 15
155 ET4AK8 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 04/02/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
156 MG1K31 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
157 MG1BK25 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 + Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
158 MG2K19 TIẾNG ANH THIẾU NHI 03/02/2018 7 15:00 - 17:20 12 - 15
159 EC2K26 TIẾNG ANH TRẺ EM 31/01/2018 2 + 4 17:45 - 19:20 12 - 15
160 EC1K36 TIẾNG ANH TRẺ EM 30/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
161 ET1AK9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
162 EC1K35 TIẾNG ANH TRẺ EM 27/01/2018 7 + Chủ nhật 16:00 - 17:30 12 - 15
163 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
164 ET1K9 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 28/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
165 NK3K4 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 27/01/2018 7 15:00 - 17:00 12 - 15
166 SE5K2 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 26/01/2018 6 17:45 - 19:20 12 - 15
167 IELTS3H3 LUYỆN THI IELTS 25/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
168 LC3G1 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 24/01/2018 4 + 6 19:45 - 21:30 12 - 15
169 ET2K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
170 ET1K11 TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 21/01/2018 Chủ nhật 8:00 - 10:20 12 - 15
171 HP1K10 TIẾNG ANH MẦM NON 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
172 EC4BK7 TIẾNG ANH TRẺ EM 16/01/2018 3 + 5 17:45 - 19:20 12 - 15
173 MG1BK24 TIẾNG ANH THIẾU NHI 15/01/2018 2 + 7 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
174 TN2K27 TIẾNG ANH MẦM NON 15/01/2018 2 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
175 NK4K5 TIẾNG ANH NĂNG KHIẾU 14/01/2018 3 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 16:00 - 17:30 12 - 15
176 HEP1G2 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 07/01/2018 2 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 + 19:45 - 21:30 12 - 15
177 HAP1K9 TIẾNG ANH MẦM NON 07/01/2018 7 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
178 SEP1K7 GIAO TIẾP VỚI 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ 05/01/2018 4 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
179 TN2K25 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
180 TN2K24 TIẾNG ANH MẦM NON 05/01/2018 3 + 6 17:45 - 19:20 12 - 15
181 EC3BK13 TIẾNG ANH TRẺ EM 04/01/2018 5 + Chủ nhật 17:45 - 19:20 12 - 15
182 TN2K26 TIẾNG ANH MẦM NON 13/01/2018 7+CN 9:15-10:50 14
183 EC1BK28 TIẾNG ANH TRẺ EM 12/01/2018 3+6 17:45-19:20 16
184 GEP2H9 TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 11/01/2018 3+5 19:45-21:30 6
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CP5B2 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 31/03/2018 7 17:45 - 19:20 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 CPP4D11 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 03/11/2018 7+CN 17:45 - 19:20 12-15
2 CPP5D9 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
3 CPP6D3 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 10/04/2018 5 17:30 - 19:20 12-15
4 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 28/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
5 CPP4D10 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 21/06/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
6 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 24/05/2018 3+5 19:45-21:30 12-15
7 CPP5D8 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 14/11/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
8 CP5D4 LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE 30/01/2018 3 + 5 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 IPP2A1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 4 19:45-21:30 12-15
2 IPP2B6 LUYỆN THI IELTS 12/10/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
3 IPP3B2 LUYỆN THI IELTS 10/12/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
4 IPP2 LUYỆN THI IELTS 06/07/2018 6+CN 19:45-21:30 12-15
5 IELTS1B6 LUYỆN THI IELTS 16/03/2018 6 + Chủ nhật 19:45 - 21:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TN2BF2 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 7 + Chủ nhật 9:15 - 10:50 12 - 15
2 IPP2CT1 LUYỆN THI IELTS 14/11/2018 2 + 3 + 5 8:30 - 10:30 12 - 15
3 IPP1CT8 LUYỆN THI IELTS 08/03/2018 2 + 3 + 5 + 6 8:30 - 10:30 12 - 15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP2D1 LUYỆN THI TOEFL 17/10/2018 4+6 19:45-21:30 12-15
2 TPP1E11 LUYỆN THI TOEFL 28/05/2018 2+4+6 19:45-21:30 12-15
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
STT Mã lớp Khóa học Khai giảng Lịch học Giờ học Số lượng
1 TPP1E11 LUYỆN THI TOEIC 14/11/2018 2 + 4 +6 19:45 - 21:30 12 - 15
2 TOEIC1E10 LUYỆN THI TOEIC 07/03/2018 4 + CN 19:45 - 21:30 12 - 15
3 TPP1CT1 LUYỆN THI TOEIC 08/01/2018 2 + 4 + 6 8:00 - 10:30 12 - 15

Liên hệ với chúng tôi

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc mà bạn đang có!